Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CS Opleidingen en VeReFi

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 CS Opleidingen: CS Opleidingen BV, Mr. B.M. Teldersstraat 3, 6842 CT te Arnhem. VeReFi is een onderdeel van CS Opleidingen, daarom gelden deze voorwaarden ook voor VeReFi.

1.2 Wederpartij: De partij, waaronder afnemers, opdrachtgevers, abonnees of deelnemers, waarmee CS Opleidingen een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Deelnemer: Een persoon die aan een opleiding, een cursus, een training, een congres of een evenement deelneemt.

1.4. Diensten: Werkzaamheden die CS Opleidingen in opdracht of voor de Wederpartij verzorgt, zoals het geven van opleidingen, het organiseren van congressen en evenementen en het schrijven van teksten en artikelen. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.5. Opleiding: een door CS Opleidingen verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop, congres of evenement of enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan ‚Äėopen‚Äô of ‚Äėin company‚Äô zijn. Onder een ‚Äėopen‚Äô opleiding verstaan we een opleiding die openstaat voor iedere ge√Įnteresseerde die aan de inschrijvingseisen voldoet. Onder een ‚Äėin company‚Äô opleiding verstaan we een opleiding voor een besloten kring deelnemers wordt verzorgd, in opdracht van een opdrachtgever.

1.6. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

1.7. Examen: een door CS Opleidingen of door een derde af te nemen examen als afsluiting van een opleiding.

1.8. Overeenkomst: een (schriftelijke) afspraak tussen CS Opleidingen en Wederpartij om een of meer publicaties, diensten of digitale producten te leveren of ter beschikking te stellen tegen betaling van de overeengekomen prijs.

1.9. Schriftelijk: berichtgeving door middel van post of op elektronische wijze (e-mail).

1.10. Publicatie: een hoeveelheid samenhangende tekst in gedrukte vorm, zoals boeken, themaboekjes, magazines, factsheets en dergelijke, niet zijnde software, uitgegeven door CS Opleidingen.

1.11. Abonnement: een overeenkomst tussen CS Opleidingen en Wederpartij waarbij CS Opleidingen aan Wederpartij met een persoonlijke inlogcode elektronisch toegang verleent tot een Digitaal product.

1.12. Digitaal product: Een product dat of dienst die bestaat uit het door CS Opleidingen online ter beschikking stellen van software en/of van informatie dan wel het leveren van gegevensdragers, zoals een usb-stick, met software en/of informatie, inclusief eventuele updates daarvan.

1.13. Software: een computerprogramma door CS Opleidingen geleverd of aan Wederpartij ter beschikking gesteld.

1.14. Gebruiker: een natuurlijk persoon verbonden aan de organisatie van Wederpartij die op grond van de Overeenkomst het recht heeft een Digitaal product te gebruiken.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, van CS Opleidingen. Derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden betrokken, kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Als een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. CS Opleidingen en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe regels overeen te komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door CS Opleidingen niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door CS Opleidingen schriftelijk is bevestigd.

2.5. Als een student van CS Opleidingen zich als deelnemer inschrijft voor een cursus, opleiding, bijscholing, training of workshop van CS Opleidingen, dan zijn op al deze overeenkomsten de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

 

3. Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van CS Opleidingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 45 (vijfenveertig) dagen, tenzij CS Opleidingen en Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De inhoud van folders, brochures, advertenties en ander reclamemateriaal, al dan niet elektronisch, bindt CS Opleidingen niet.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge, waaronder begrepen een telefonische bestelling, inschrijving of opdracht bij CS Opleidingen en de aanvaarding daarvan door CS Opleidingen. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden. De aanvaarding door CS Opleidingen van de bestelling, inschrijving of opdracht gebeurt schriftelijk. CS Opleidingen heeft het recht een inschrijving voor een Opleiding of evenement zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.3. Voor alle overeenkomsten en uitgebrachte offertes geldt een bedenktermijn van veertien (14) dagen.

3.4 De inhoud van de bestelling, inschrijving of opdracht geldt zoals deze door CS Opleidingen is ontvangen. Invoerfouten en andere bij de bestelling, inschrijving of opdracht gemaakte fouten zijn geheel voor risico van Wederpartij. In geval een dergelijke fout, al dan niet op verzoek van Wederpartij, leidt tot het opnieuw opmaken van een aan Wederpartij al toegezonden document of factuur, zal aan Wederpartij ‚ā¨ 75,00 kosten in rekening worden gebracht.

Abonnementen
3.5. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal een (1) jaar met als ingangsdatum de datum van de terbeschikkingstelling van de inlogcode aan (de Gebruiker van de) Wederpartij. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode steeds per vervaldatum stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar, tenzij Wederpartij het Abonnement ten minste één (1) maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode Schriftelijk opzegt.

Software
3.6. CS Opleidingen verleent aan Wederpartij een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Digitaal product en de Software. Dat gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die bij deze voorwaarden aan Wederpartij zijn toegekend. Het is Wederpartij daarbuiten uitdrukkelijk verboden de software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het middels een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Digitaal product of de Software conform de verstrekte specificaties en instructies, alsmede het opslaan of printen van niet-substanti√ęle gedeelten van de inhoud uit het product. In geval van levering door middel van een gegevensdrager, zoals een usb-stick, omvat het gebruiksrecht uitsluitend het downloaden van de software om de software beschikbaar te maken voor gebruik door gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Het is Wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van CS Opleidingen een reservekopie te maken. De gegevensdragers blijven eigendom van CS Opleidingen; daarvan vindt derhalve geen eigendomsoverdracht aan Wederpartij plaats.

3.7. Het gebruiksrecht voor de Software mag alleen worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon of personen, verbonden aan de organisatie van Wederpartij aan wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk het recht is verleend de software te gebruiken. Indien in de Overeenkomst niet aan een bij name genoemde persoon het gebruiksrecht is verleend, mag de Software slechts door één natuurlijk persoon op maximaal twee computers worden gebruikt. In het geval de software door meer of andere personen of op meer of andere apparatuur is of wordt gebruikt, is Wederpartij verplicht de vergoeding te betalen die CS Opleidingen voor dat meerdere c.q. andere gebruik normaliter in rekening brengt, onverminderd alle andere rechten van CS Opleidingen zoals het recht van ontbinding en/of het recht op schadevergoeding.

3.8. Op Software ontwikkeld door derden en door CS Opleidingen aan Wederpartij ter beschikking gesteld, al dan niet als onderdeel van een Digitaal product, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing zonder dat vorenbedoelde voorwaarden afbreuk doen aan de rechten van CS Opleidingen op grond van deze algemene voorwaarden of zonder dat die voorwaarden verdergaande verplichtingen voor CS Opleidingen scheppen dan uit deze algemene voorwaarden voor CS Opleidingen voortvloeien. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht tevens de voorwaarden van bedoelde derden. Op verzoek van Wederpartij worden de voorwaarden van derden kosteloos aan haar toegezonden.

 

4. Annulering

4.1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Opleiding heeft CS Opleidingen het recht een Opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

4.2. Op Overeenkomsten voor Opleidingen en evenementen kan Wederpartij tot vier (4) weken voor de aanvangsdatum van een Opleiding of evenement Schriftelijk annuleren. Beslissend voor het tijdstip van annulering is de datum van het poststempel of de datum van ontvangst van het elektronische bericht.

4.3. Het is Wederpartij toegestaan om voor de ingeschreven maar verhinderde persoon een plaatsvervanger te laten deelnemen aan een Opleiding of evenement wanneer de betreffende opleiding nog niet is gestart.

4.4.  Bij inschrijving door particulieren geldt een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Na deze bedenktermijn geldt dat Wederpartij:

  • in geval van annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor aanvang van de Opleiding annuleringskosten is verschuldigd ter grootte van 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • in geval van annulering vanaf twee (2) weken voor aanvang van de Opleiding annuleringskosten is verschuldigd ter grootte van 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

4.5. Als door particulieren minder dan veertien dagen voor aanvang wordt ingeschreven, is de bedenktermijn van veertien (14) dagen niet haalbaar. In dat geval geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot zeven (7) dagen voor aanvang van de Opleiding. Na deze termijn is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

4.6.  Voor bijscholingen geldt de volgende annuleringsregeling:

-In geval van annulering binnen 21 dagen voor de aanvangsdatum van de bijscholing is de volledige vergoeding verschuldigd.
-In geval van annulering binnen 22 tot 28 dagen voor de aanvangsdatum is 50% van de vergoeding verschuldigd.
-In geval van annulering voor 29 dagen voor de aanvangsdatum van de bijscholing is geen vergoeding verschuldigd. Als de vergoeding al is betaald, wordt deze gerestitueerd.
-In geval van niet deelnemen zonder (tijdige) annulering is de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

5. Facturering en prijzen

5.1. Diensten worden bij de aanvang van de Diensten gefactureerd. Publicaties en Digitale producten worden voorafgaand aan de levering of de online terbeschikkingstelling gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen CS Opleidingen en Wederpartij is overeengekomen. Abonnementen worden voor de volledige abonnementsperiode vooraf gefactureerd. Na verlenging worden abonnementen gefactureerd in de maand voorafgaand aan de oorspronkelijk maand waarin het abonnement is ingegaan.

5.2. Levering van Diensten, Digitale producten en Publicaties gebeurt tegen de door CS Opleidingen gehanteerde prijzen op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

5.3.  Prijzen zijn exclusief btw en eventueel andere heffingen van overheidswege opgelegd en administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

5.5. Als na het tot stand komen van een Overeenkomst in de prijzen begrepen factoren, zoals lonen, inkoopprijzen en dergelijke een wijziging ondergaan, is CS Opleidingen gerechtigd de prijzen aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vanaf het moment dat deze door CS Opleidingen zijn ingevoerd.

 

6. Betaling

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Wederpartij facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te voldoen. Echter in ieder geval voor de start van de Opleiding het totale bedrag dan wel overeengekomen deel van de factuur.

6.2. Als niet tijdig wordt betaald is Wederpartij in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3. Als voor de examendatum van een Opleiding de betreffende opleiding- en examenkosten niet zijn voldaan, wordt de Deelnemer uitgesloten van het betreffende examen.

6.4. Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige vergoeding wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.5. Alle kosten die CS Opleidingen moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste ‚ā¨ 75,-.

6.6. In het geval dat twee of meer (rechts-)personen een bestelling, inschrijving of opdracht hebben geplaatst of gedaan, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan CS Opleidingen verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6.7. CS Opleidingen heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door CS Opleidingen van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door CS Opleidingen is ontvangen.

6.8 Geleverde zaken blijven eigendom van CS Opleidingen tot volledige betaling, inclusief de in dit artikel bedoelde kosten, heeft plaatsgevonden.

 

7. Uitvoering van de bestelling, inschrijving of opdracht

7.1 CS Opleidingen zal zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen de door Wederpartij bestelde Publicatie of het Digitale product leveren, mits het product voorradig is en de vereiste voorafbetaling heeft plaatsgevonden. Wederpartij is zelf aan de hand van de door CS Opleidingen verstrekte instructies verantwoordelijk voor de installatie en implementatie van het geleverde Digitaal product en voor de keuze, en het functioneren van de apparatuur en elektronische communicatienetwerken waarmee Wederpartij het Digitaal product gebruikt.

7.2. CS Opleidingen verricht de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. CS Opleidingen geeft geen garantie voor het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Diensten. CS Opleidingen heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. CS Opleidingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten wordt uitgevoerd.

7.3. CS Opleidingen kan de samenstelling van het docententeam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Diensten is belast door een ander vervangen als dit naar het oordeel van CS Opleidingen voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het docententeam of van de in te zetten persoon niet verminderen, noch de continu√Įteit van de uitvoering van de Diensten ongunstig be√Įnvloeden.

7.4. CS Opleidingen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door CS Opleidingen, als dit naar oordeel van CS Opleidingen wenselijk is voor een optimale uitvoering van de Diensten. Als deze derde zijn aansprakelijkheid in verband daarmee wenst te beperken is CS Opleidingen van oordeel dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Wederpartij te aanvaarden.

7.5. CS Opleidingen heeft het recht in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Opleiding of evenement een bijeenkomst te verplaatsen naar een latere datum, dan wel deze af te gelasten.

7.6. De inhoud van een Opleiding of evenement van CS Opleidingen is opgenomen in de meest recente brochure en/of vermeld op een internetpagina van haar website www.cs-opleidingen.nl. CS Opleidingen heeft het recht wijzigingen in de inhoud van een Opleiding aan te brengen en tijdstip en locatie van een bijeenkomst te wijzigen. CS Opleidingen zal Wederpartij hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 

8. Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal, examen

8.1 Om toegelaten te kunnen worden tot een Opleiding moet Deelnemer ten minste beschikken over Nederlands taalniveau B2. Dit betekent dat een deelnemer mondeling en schriftelijk moet kunnen omgaan met theoretische en abstracte teksten.

8.2. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door CS Opleidingen verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de opleiding met succes zal doorlopen of afronden. Als een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van CS Opleidingen.

8.3. CS Opleidingen heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verder deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Bij uitsluiting blijft het opleidingsgeld verschuldigd.

8.4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt strikt de hand gehouden, behalve bij overmacht. CS Opleidingen is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft verschuldigd. Wel verplicht CS Opleidingen zich om inspanningen te verrichten de gemiste lessen zo mogelijk in te kunnen halen bij andere groepen.

8.5. In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. CS Opleidingen kan hierop naar eigen oordeel een uitzondering maken. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

8.6. Op door CS Opleidingen/Cylin verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat aan de deelnemers van een Opleiding ter inzage zal worden verstrekt. Deelnemers aan een examen zijn verplicht zich op verzoek van een examinator of een medewerker van CS Opleidingen te legitimeren met een geldig identificatiebewijs.

 

9. Tussentijdse be√ęindiging en pauzeren van de opleidingsovereenkomst

9.1.Als Deelnemer de opleiding voortijdig tussentijds be√ęindigt dan zal Deelnemer geen geld gerestitueerd krijgen. Deelnemer kan daarom kiezen de Opleiding te pauzeren en (mits dit qua planning en bezetting mogelijk is)¬†binnen de vastgestelde maximale inschrijftermijn van de betreffende opleiding het resterende gedeelte te vervolgen en af te ronden. ¬†

9.2 De Inschrijftermijnen zijn als volgt: Regie op Verzuim, Regie op Werkvermogen, Specialisaties Regie op Ziektewet, Taakdelegatie en Conflicthantering: 12 maanden. Post Bachelors Register Casemanagement en Riskmanagement Sociale Zekerheid: 18 maanden. Post Bachelors Arbeidsdeskundige en Inzetbaarheidsdeskundige: 24 maanden.

9.3. Pauzeren heeft tot gevolg dat Deelnemer het risico aanvaardt dat er een toeslag in rekening gebracht kan worden bij het oppakken van de studie vanwege inflatie. Ook komen de kosten voor nieuw lesmateriaal voor rekening van Deelnemer.

9.4. Tussentijdse be√ęindiging heeft tot gevolg dat Deelnemer het risico aanvaardt dat er mogelijk binnen de vastgestelde inschrijftermijn geen plaatsen beschikbaar zijn binnen het
resterende gedeelte dat de Deelnemer nog dient te volgen.

9.5. Als een Deelnemer wegens bijzondere omstandigheden de opleiding waarvoor hij is ingeschreven niet of niet geheel kan volgen en daardoor niet in staat is de opleiding binnen de gestelde tijd af te ronden, kan hij een beroep doen op de Regeling bijzondere omstandigheden.

9.6. Tussentijdse be√ęindiging geeft in beginsel geen recht op restitutie van opleidingskosten, behoudens situaties van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen hierover in de jurisprudentie is bepaald.

9.7.¬† In geval van een tussentijdse be√ęindiging door particulieren is verschuldigd:

  1. opstartkosten ter grootte van vijftig procent (50%) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus
  2. de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht aanwezigheid bij deze bijeenkomst(en). De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand. De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs

 

10. Overmacht

10.1. Overmacht is iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die CS Opleidingen niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van CS Opleidingen komt.

10.2. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van CS Opleidingen, heeft CS Opleidingen het recht de leveringstermijn te verlengen met de periode dat de tijdelijke overmacht voortduurt. Onder tijdelijke overmacht wordt ook begrepen het geval dat er onvoldoende inschrijvingen door CS Opleidingen zijn ontvangen voor een geplande Opleiding of evenement, dan wel dat een Publicatie niet (meer) voorradig is.

10.3. In geval van blijvende overmacht die een levering van Publicaties en aanvang van Diensten onmogelijk maakt, heeft zowel CS Opleidingen als de Wederpartij het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij schadevergoeding kan vorderen. Onder blijvende overmacht wordt ook begrepen de situatie dat een Publicatie is uitverkocht en daarvan geen herdruk plaats zal vinden, dan wel de situatie dat na een eerste opschuiving van de aanvangsdatum van een Opleiding of evenement alsnog onvoldoende inschrijvingen door CS Opleidingen daarvoor zijn ontvangen.

10.4. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van CS Opleidingen, waaronder te begrijpen dat er geen docent beschikbaar is voor een geplande lesdag heeft CS Opleidingen het recht de lesdag te annuleren. CS Opleidingen heeft wel de verplichting om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. De betreffende geannuleerde lesdag zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingepland en de Wederpartij zal hierover tijdig worden ge√Įnformeerd.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten van de door CS Opleidingen uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, berusten bij CS Opleidingen en haar licentiegevers. De met Wederpartij gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Wederpartij zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze rechten op straffe van een boete van ‚ā¨ 5.000 voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van CS Opleidingen, waaronder die tot het recht op nakoming of het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

11.2. Het is Wederpartij, voor zover niet uitdrukkelijk bij wet of door CS Opleidingen toegestaan, uitdrukkelijk verboden, al dan niet met inschakeling van derden, de door CS uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3. Het is Wederpartij zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van CS Opleidingen, niet toegestaan de door CS Opleidingen uitgegeven Publicaties, geleverde of ter beschikking gestelde Digitale producten en print outs daarvan, aan derden te verstrekken.

 

12. Reclames

12.1. Reclames met betrekking tot Publicaties, Digitale producten, Diensten of het factuurbedrag dienen Schriftelijk binnen veertien(14) dagen na de verzenddatum of het moment van de terbeschikkingstelling van de Digitale producten dan wel gedurende of binnen veertien (14) na afloop van de Dienst waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CS Opleidingen te worden kenbaar gemaakt.

12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.3. In geval van een, naar oordeel van CS Opleidingen, terecht uitgebrachte reclame heeft CS Opleidingen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaald bedrag.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1. Door CS Opleidingen wordt aan de inhoud van de geleverde en ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal, Publicaties, Digitale producten en Diensten de uiterste zorg besteed. Voor afwezigheid daarin van fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit of in het doorgeven daarvan wordt door CS Opleidingen niet ingestaan. CS Opleidingen, auteurs en andere personen die de producten maken of Diensten verlenen zijn voor dergelijke fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit op geen enkele wijze aansprakelijk.

13.2. De aansprakelijkheid van CS Opleidingen voor directe schade die Wederpartij lijdt doordat CS Opleidingen anderszins dan in 13.1 bedoeld tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van CS Opleidingen of haar bestuurders, is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de aan Wederpartij in rekening gebrachte of in rekening te brengen prijs, exclusief BTW, voor de betrokken Publicatie, het Digitaal product of de Dienst. In geval van een Overeenkomst voor een duur van tenminste een (1) jaar dan wel in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is het hiervoor bedoelde bedrag beperkt tot maximaal de vergoedingen, exclusief BTW, die over de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan het schadevoorval aan Wederpartij in rekening zijn gebracht. CS Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

13.3. Wederpartij vrijwaart CS Opleidingen tegen alle aanspraken van derden wegens schade verband houdende met door CS Opleidingen gesloten Overeenkomsten. Deze vrijwaring omvat tevens alle schade en kosten die CS Opleidingen op grond van een dergelijke aanspraak lijdt, respectievelijk maakt.

13.4. CS Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CS Opleidingen. Data-uittreksels uit de computersystemen van CS Opleidingen leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door CS Opleidingen verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Wederpartij.

13.5. CS Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet aan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, CS Opleidingen of derden.

13.6. CS Opleidingen heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken.

13.7. De totale aansprakelijkheid van CS Opleidingen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materi√ęle schade aan goederen zal beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) dat onder de door CS Opleidingen afgesloten verzekering zal worden uitgekeerd, inclusief het eigen risico dat CS Opleidingen in verband met die verzekering draagt.

 

14. Be√ęindiging en Opzegging

14.1. Als een Overeenkomst voor de duur van een bepaalde opdracht of voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege wanneer het project is ge√ęindigd c.q. de duur verstreken is, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan met een aangetekend schrijven worden be√ęindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

14.2. Als Wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover CS Opleidingen, niet in staat is haar schulden te voldoen, haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt of haar bedrijfsvoering staakt, of beslag wordt gelegd op haar goederen vanwege aanmerkelijke schulden, heeft CS Opleidingen het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden.

14.3. CS Opleidingen is vanwege vorenbedoelde be√ęindiging van een Overeenkomst nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

14.4. In geval van be√ęindiging van de Overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan CS Opleidingen verschuldigde bedragen ineens en in hun geheel opeisbaar.

 

Artikel 15. Vragen en klachten

15.1.  CS Opleidingen heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is CS Opleidingen telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door CS Opleidingen binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door CS Opleidingen per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

15.2.  CS Opleidingen doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CS Opleidingen. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

 

Artikel 16. Geschillenregeling

16.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

16.2. Geschillen tussen CS Opleidingen en Wederpartij over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door CS Opleidingen  te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door Wederpartij als door CS Opleidingen  aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

16.3.  De  Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien Wederpartij de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij CS Opleidingen heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

16.4. Een  geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

16.5.  Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

16.6.  Wanneer Wederpartij een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is CS Opleidingen  aan deze keuze gebonden.

16.7. Wanneer CS Opleidingen een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij Wederpartij eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of Wederpartij daarmee akkoord gaat. CS Opleidingen dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

16.8.  De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 

17. Privacy

17.1. Binnen CS Opleidingen werken we volgens de richtlijnen van de AVG. Al onze medewerkers en de partijen met wie de samenwerken zijn op de hoogte van de geldende richtlijnen. Alle informatie die wordt verstrekt tijdens de lessen of in ingeleverde opdrachten wordt vertrouwelijk behandeld. Om de privacy te waarborgen gaat de voorkeur uit naar het anonimiseren van in te leveren opdrachten.

17.2. Om de privacy van alle deelnemers en de vertrouwelijkheid van hetgeen er tijdens de lessen gedeeld wordt te waarborgen, is het niet toegestaan tijdens de lessen foto-, video- of geluidsopnamen te maken.

 

 18. Vervaltermijn

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Wederpartij jegens CS Opleidingen door het verloop van één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden

 

19. Wijziging Algemene voorwaarden

CS Opleidingen is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Wijzigingen zullen door CS Opleidingen bekend gemaakt worden op haar website www.cs-opleidingen.nl en zijn veertien (14) dagen na bekendmaking van kracht dan wel zoveel later als in de bekendmaking zal zijn bepaald.

 

20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1. Op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en CS Opleidingen, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen die verband houden met het tot stand komen, de uitleg en/of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Wederpartij en CS Opleidingen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.